Szykujcie się na wschód Słońca Wiedzy, Słońca Wiary, Słońca Boskiej Świadomości nad ziemią Rosji

Umiłowany Babadżi
16 czerwca 2005

JAM JEST Babadżi przybyły do was znów.

Przyszedłem udzielić pouczeń, a to, co chcę powiedzieć, będzie ważne dla waszego duchowego rozwoju. Dziś należy pomówić o tych proroctwach i przepowiedniach, które wielu są znane, lecz nie zostały wystarczająco rozpowszechnione w waszym świecie.

Gdy byłem wcielony, miejsce, gdzie udzielałem mojej Nauki, nazywało się Haidakhan. Ludzie przyjeżdżali z całego świata, chcąc być obecnymi na moich darszanach*. Dawałem im błogość z mojego serca. Nasączałem ich istoty Światłem. Nawet ci, którzy nigdy nie mieli wyobrażenia o tym, jak traktować Nauczyciela, doznawali uwielbienia podczas mojej obecności i mojego obcowania z nimi.

Bóg ma wiele tajemnic, których nie sposób przedstawić waszej świadomości, ponieważ nie posiada ona wystarczającego stopnia czystości i niepokalanego postrzegania. Odkrywałem niektóre z tych tajemnic moim najbliższym uczniom.

Lecz nie nadszedł jeszcze czas, by odkryć te tajemnice bardziej szerokiemu audytorium. Jednak należy zawsze pamiętać, że Bóg ma dla was jeszcze wiele nie odkrytych tajemnic.

Pouczenie, którego chciałbym udzielić, dotyczy waszego odczuwania Boga, waszego Boskiego uczucia. Wiedzcie, że nie pojęliście jeszcze wszystkich Boskich tajemnic. I nigdy nie myślcie, że poglądy i przekonania, które obecnie funkcjonują w waszej głowie, w zewnętrznej świadomości, są nieomylne i jedynie słuszne. Rozumiem, że ważne jest dla was posiadanie określonych dogmatów w swojej głowie, żeby ograniczyć swoje postrzeganie i lepiej dostrzegać otaczające przedmioty. Jest to podobne do oświetlania latarką pewnej przestrzeni, aby lepiej obejrzeć oświetlone przedmioty i mieć o nich mniej więcej jasne wyobrażenie.

Jednak nigdy nie należy sądzić o całości Stworzenia tylko na podstawie tej przestrzeni, którą jest w stanie oświetlić wasza świadomość.

Mądry człowiek zawsze pamięta, że poza granicami tej strefy, którą oświetla jego zewnętrzna świadomość, znajduje się ogromny obszar zawierający to, czego na razie nie jest w stanie przyjąć.

Podstawowy błąd, z którego wynika większość nieprzyjemności w waszym świecie, polega na tym, że spieracie się między sobą twierdząc, że wasza latarka oświetla wszystko znacznie lepiej, więc tylko światłem waszej latarki powinni kierować się w swoim życiu wszyscy ludzie na Ziemi.

Możecie nawet sprzeczać się między sobą do utraty tchu i przekonywać, żeby cały świat korzystał z waszej latarki, a wtedy będzie on szczęśliwy.

Należy jednak zawsze pamiętać, że nadejdzie świt i Słońce oświetli wszystko jasnym Światłem dnia. Wtedy światło waszych latarek będzie ledwie dostrzegalne przy jaskrawym, słonecznym świetle. Przy tym świetle przedmioty, które w ciemności oświetlacie swoimi latarkami, przyjmują całkiem inny wygląd. Czy warto tracić siły, by udowodnić innym słuszność swoich przekonań, kiedy i tak nastąpi dzień i słońce waszej Boskiej obecności jasno wszystko oświetli. Wtedy będziecie w stanie poznać Boską Prawdę nie swoim ograniczonym ludzkim umysłem, lecz umysłem Wzniesionej Istoty Światła.

Mądry człowiek nigdy nie będzie się spierał ze światopoglądem, który ukształtował się u innych ludzi. Dla zdrowia jest bardzo szkodliwe, jeśli przyjeżdża się do cudzego kraju ze swoimi tradycjami i zaczyna się przekonywanie tamtejszych ludzi, ze wszyscy oni żyją niesłusznie i brak im właściwego wyobrażenia o Bogu.

Wszyscy misjonarze we wszystkich czasach popełniali ten sam błąd. Przyjeżdżali oni do cudzego kraju i próbowali zaszczepić tam tradycje swojej wiary.

Istnieje tylko jedna Boska Prawda, która stoi za wszystkimi religiami świata. Mądrzy ludzie zawsze starają się poznać tę wieczną Prawdę zamiast narzucać światu swoje rozumienie Boskiej Prawdy. Jeśli każdy z was będzie nadal trwał przy swoich przekonaniach i udowadniał, iż tylko one są słuszne i nie ma na świecie niczego bardziej słusznego i prawidłowego, to tym samym ograniczy swoje wznoszenie i zacznie kultywować w sobie nieboskie cechy, takie jak duchowa duma i bałwochwalstwo.

Dlatego wzywam was, byście stale starali się utrzymywać swoją świadomość na poziomie wysokich Boskich wibracji. W takim stanie stajecie się dobroduszni i bardziej tolerancyjni. Cała wasza istota promieniuje miłością, serdecznością, radością, spokojem.

Umiejcie odróżniać w sobie te stany świadomości i dążcie do tych stanów. Tylko znajdując się w takim stanie świadomości, jesteście zdolni postrzegać Boską Prawdę.

Teraz chciałbym opowiedzieć wam trochę o ziemi Rosji. Istnieją proroctwa i są one szeroko znane w Indii, że Rosja powinna się odrodzić, że stanie się krajem założonym na nowych zasadach, na zasadach prawdziwej Wiary. Historia Rosji, a szczególnie nowsza historia, dały narodowi tego kraju lekcje nieprzywiązywania się do jakiegokolwiek systemu światopoglądowego. Jakby specjalnie świadomość ludzi tego kraju wystawiono na oddziaływanie całkowicie różnych ideologii i poglądów.

Dla świadomości wcielonego człowieka szybka zmiana zewnętrznych systemów ideologicznych jest podobna do huraganu lub tornado. Każde łamanie stereotypów postrzegania rzeczywistości jest odbierane przez istoty ludzkie jak katastrofa. Dla człowieka, a szczególnie dla jego niższych ciał, w tym fizycznego, taka zmiana ideologii przedstawia sobą wielką groźbę i jest przyczyną stresu.

Jednak dla rozwoju duszy człowieka podobne wstrząsy grają wyjątkowo ważną rolę. Człowiek, który przeżywa podobne stresy, związane z upadkiem jego dawnego światopoglądu, nabywa bardziej poszerzoną świadomość i jest w stanie bardzo szeroko patrzeć na świat.

W tym sensie Rosja korzystnie odróżnia się od każdego innego kraju na świecie. Oczywiście Indie i Tybet to kraje posiadające bogate duchowe tradycje. Jednak właśnie z powodu, że tradycje te liczą sobie wiele tysięcy lat, to hamują rozwój świadomości ludzi.

To, co dobre na planie fizycznym, nie zawsze okazuje się także pożyteczne dla rozwoju duszy.

Ludzie, którzy żyli przez wszystkie te czasy na terytorium Rosji i nadał tam żyją, pomimo wszystkich trudności otrzymali najwyższe oświecenie porównywalne z oświeceniem, które dawali swoim uczniom wielcy adepci przeszłości.

Według liczby ludzi, którzy osiągnęli świadomość Chrystusową, Rosja zajmuje czołowe miejsce na świecie. Dlatego Rosja będzie tym krajem, gdzie przyjadą ludzie z całej kuli ziemskiej, by odbyć swoją naukę. Bogactwo, które posiada Rosja, nie znajduje się w ziemi. To ani złoto, ani ropa. Bogactwo Rosji jest znacznie wyższej wartości i jest ono skupione w świadomości najlepszych przedstawicieli narodów zamieszkujących ten kraj.

Dokładnie tak, jak wiele jest jałowych skał, wśród których można znaleźć samorodki złota, tak samo istnieje wielu ludzi, którzy nie byli w stanie z różnych przyczyn pokonać swojej świadomości i przejść oświecenia. Ale ludzie, którzy potrafili to zrobić, istotnie zasłużyli na najlepsze nagrody duchowe i otrzymali uznanie Wzniesionych Zastępów.

Przez całe ostatnie sto lat odbywało się hartowanie w Boskim piecu. Obecnie mamy możliwość obserwować czyste złoto Boskiej świadomości w postaci nimbów wokół głów nosicieli światła Rosji.

Wszystko to, co wydarzyło się w Rosji i co dotyczy przejścia oświecenia wielu synów i córek tego kraju, było przepowiedziane. To proroctwo ukryte jest nawet w nazwach geograficznych istniejących na terytorium tego kraju.

Rzeki Om i Tara symbolizujące jedność męskiej i żeńskiej zasady Boskości wypływają z miejsca, skąd rozpocznie się odrodzenie Rosji. Najpierw pojawiają się ludzie posiadający poziom świadomości Chrystusa i Buddy. Zasługują oni tę swoją świadomość, przechodząc przez ciężkie wtajemniczenia i próby. Następnie poprzez świadomość tych ludzi zmienia się otaczający świat i nabiera właściwości zbliżone do Boskiego świata.

Obecnie ludzie ci to samorodki [złota] ukryte pod grubą warstwą jałowej skały. Zapewnie niedoświadczone oko nie dostrzeże tych samorodków Ducha. Jednak jeśli nie możecie dostrzec złota wśród jałowych skał, to nie oznacza, że go tam nie ma. Po prostu jeszcze nie osiągnęliście takiego poziomu rozróżnienia, który pozwala dostrzec te samorodki Ducha.

Zatem, proroctwo zostało ogłoszone i proroctwo to powinno się spełnić.

Nawet jeśli włożycie wszystkie swoje wysiłki, żeby Słońce nie wzeszło i nie oświeciło swoim Światłem mrocznych zakamarków waszej świadomości, to Ono i tak wzejdzie.

Więc, szykujcie się na wschód Słońca Wiedzy, Słońca Wiary, Słońca Boskiej Świadomości nad ziemią Rosji.

JAM JEST Babadżi.

* patrz słownik

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net