Zamiarem Boga dla Rosji jest Wspólnota Ducha Świętego

Mikołaj Roerich
9 maja 2005

JAM JEST Mikołaj Roerich przybyły do was poprzez tego posłannika.

Przyszedłem w ten znamienny dzień, kiedy nie tylko Rosja, ale i cały świat świętuje zwycięstwo w drugiej wojnie światowej.

Chcę podzielić się z wami, jak ja widzę wydarzenia, których biliście świadkami w poprzednim wieku.

Chcę przedstawić wam swój pogląd na te zdarzenia, który nabiłem po moim wzniesieniu. Możliwe, że niektóre z wyrażanych dziś przeze mnie myśli wydają się sprzeczne z myślami wyrażanymi w czasie mojego wcielenia lub z myślami zawartymi w przesłaniach Mistrzów danych przez innych posłanników.

Będę starał się donieść do was wyniki moich przemyśleń o Rosji. Sami zadecydujcie, czy brać moje myśli jako podstawę swojej działalności, czy zignorować je.

Wiecie, że bardzo kochałem Rosję i bardzo żałowałem, że nie mogłem przebywać fizycznie przez większą część swojego życia na terytorium tego kraju.

Gdyby misja, podjęta przez nas na polecenie Mistrzów w latach 20-tych ubiegłego wieku, udała się, to cały przebieg historii Rosji i świata mógłby być inny. Mówię tu o misji wręczenia świętej szkatuły i Przesłań Mahatmów ówczesnemu rządowi Rosji Radzieckiej.

Nasza misja się nie powiodła i próbę wpłynięcia sił Światła na sytuację w Rosji przełożono na czas nieokreślony. Nowej próbie przeszkodziła moja śmierć. Wiecie, że po zwycięstwie odniesionym w tej strasznej wojnie całym swoim sercem kierowałem się ku Rosji.

Chciałbym podzielić się swoimi rozmyślaniami o sytuacji w Rosji, opierając się nie na zewnętrznych wydarzeniach, lecz na zdarzeniach wewnętrznych, które stoją za wszystkim, co zaszło w Rosji w ubiegłym wieku. Rewolucja, rozstrzelanie rodziny carskiej, wojna domowa, wielka wojna ojczyźniana, nowa rewolucja i władza elity, która trwa do dziś.

Tylko dwie siły stoją za tymi wszystkimi wydarzeniami. Dwie siły, których wzajemne oddziaływanie, jeżeli nie będą mogły zostać zharmonizowane, prowadzi do strasznej katastrofy i straty milionów ludzkich żyć.

Jedna siła to siła pomnażająca iluzję, a druga siła dążąca do jej zwijania.

Możecie nazywać je siłami Dobra i zła, ale nie będzie to całkiem poprawne, ponieważ idee Dobra, Ogólnej Pomyślności, kiedy dostają się pod władzę sił tworzących iluzję, to przekształcają się w swoje zupełne przeciwieństwo. A idee zła, gdy dostają się pod wpływ sił światła, również przekształcają się w swoje zupełne przeciwieństwo.

Wiecie, że świat napędzają idee i realizowane są one w świecie przez ludzi.

Dlatego każda idea, jakakolwiek by ona nie była, jeśli nie ma realizatorów, to się nie urzeczywistnia. Jeśli idea sama w sobie jest dobra, lecz jej realizatorzy są zgnili wewnątrz, zgnili w swojej świadomości, to idea zniekształci się nie do poznania i przemieni się w swoje zupełne przeciwieństwo.

Energia w tym świecie przychodzi jedynie przez ludzi. Energia, Boska Energia wstępuje w ten świat poprzez serca ludzi. Dlatego sami decydujecie, gdzie skierujecie swoją energię.

Wiecie, że wspieraliśmy przeobrażenia, które rozpoczęły się w Rosji po rewolucji. Wielu widziało w tym sprzeczność. Pozwólcie udzielić mi niektórych wyjaśnień.

Idea Wspólnoty, Wspólnota Ducha Świętego, jako najlepszy i najsprawiedliwszy sposób zarządzania społeczeństwem była zawsze przeze mnie wspierana. Możecie przeczytać o tym w książkach Agni Yogi.

Jednak, jeśli idea Wspólnoty jest realizowana przez ludzi znajdujących się pod wpływem ciemnych sił, to z realizacji tej idei nic dobrego nie wyniknie. Dlatego liczyliśmy na inteligencję, na ludzi będących w stanie poprzez zmianę swojej świadomości wpłynąć na bieg historii, nie uczestnicząc jednak bezpośrednio w zarządzaniu, lecz pośrednio poprzez sztukę, naukę, oświatę, system ochrony zdrowia.

Widzieliśmy, że można było tego dokonać. Lecz ludzie, którzy wykorzystali ideę wspólnoty, aby dojść do władzy i skorzystać z jej owoców, uczynili co tylko się dało, żeby wszystkie dziedziny życia społecznego przeniknięte były poprawnymi, lecz całkowicie martwymi hasłami. Stało się tak, ponieważ odrzucono najważniejsze, to, co powinno leżeć u podstaw każdej wspólnoty – połączenia z Hierarchią i służbą Bogu.

Dlatego obserwowaliśmy to straszne monstrum, które istniało na przestrzeni całego XX wieku w Rosji. Żmija z mordą lwa. Nawet teraz obserwujemy zwierzęce szczerzenie zębów tego monstrum.

Ręce opadają i nie ma rozumienia dalszej drogi w świadomości najbardziej oświeconej części społeczeństwa.

Rosja zamarła, jakby czas się zatrzymał. Nic się nie zmienia. Mogłoby się zmienić, lecz nie wiedzą, w którą stronę się skierować.

To, co się teraz dzieje, jest rozpasaniem sił wspierających iluzję. A wiecie, że zgodnie z Boskim planem siłom tym pozostało już niewiele czasu u władzy. Dlatego są ostatnio tak rozwścieczone. Są rozzłoszczone i całkiem pozbawione wstydu, a także odrzuciły wszelką etykę i moralność.

Rosja przechodzi wielką próbę. Wiecie, że Bóg kocha Rosję, lecz Bóg posyła swoim ukochanym najtrudniejsze próby, ponieważ w próbach wzrastamy, w próbach umacnia się nasz Duch. Ci, którzy płaczą i jęczą, mówią, że Rosja przepadła, są po prostu pod wpływem sił iluzji.

Wasz Duch, wasza Boskość, Bóg wewnątrz was jest tym, na czym należy skupić swoją uwagę.

W istocie jesteście gigantami Ducha, a te kolosy na glinianych nogach, które was otaczają i rządzą w Rosji obecnie, rozwalą się i rozpadną na kawałki, jeśli tylko bohater poruszy ramieniem.

Zamiarem Boga dla Rosji jest Wspólnota Ducha Świętego, zbudowana na zasadach Boskości, Boskiej wolności, demokracji i troski o każdego członka społeczeństwa.

Wspólnota ta nie będzie ogłoszona odgórnie i nie będzie ustanowiona w wyniku kolejnego przewrotu czy rewolucji. Boska Droga to droga stopniowych zmian w świadomości ludzi. Zmiany w ludzkiej świadomości, gdy obejmą znaczny procent mieszkańców kraju, są w stanie doprowadzić do przejawienia Boskiego cudu.

Nawet najdoskonalsza forma zarządzania nie utrzyma się, jeśli nie będzie znajdować odzewu w świadomości i sercach ludzi.

Dlatego waszym najpilniejszym zadaniem jest tworzenie Wspólnot Ducha Świętego wszędzie, w każdym mieście i w każdej wsi.

Zbierajcie się. Czytajcie książkę «Wspólnota». Czytajcie książki «Agni Yogi», zostały one wam dane.

Zastanawiajcie się nad zasadami, które winny leżeć u podstaw Wspólnoty. Nieście ten obraz światu przez Internet, przez wykształcenie dzieci.

Należy nasycić cały kraj ideą nowego zarządzania, ideą Ogólnego Dobra i Pomyślności.

Mówię wam, że wszystkie Niebiańskie Zastępy czekają na wasze działania, aby okazać wam całą pomoc.

W idei Wspólnoty nie ma niczego nowego. Niewiele potrzeba, trzeba po prostu zebrać się i zorganizować Wspólnotę dokładnie tam, gdzie jesteście obecnie. Zacznijcie tę pracę, umiłowani.

Zastanówcie się, czemu idea Wspólnoty zawsze wyzwalała taki opór na całym świecie? Dlaczego idea Wspólnoty nie może zapuścić swoich korzeni w żadnym kraju na świecie? Ponieważ jest to nowy sposób zarządzania, który powinien nadejść i zastąpić obecnie istniejący. Ci, którzy sprawują władzę, bardzo dobrze rozumieją, iż wraz z nadejściem Wspólnoty nastąpi koniec ich manipulacji, ich kontroli finansowej, ich zarządzania. Mogą oni bowiem zarządzać, jedynie opierając swoją Władzę na niższych, zwierzęcych instynktach ludzi. Oni nie są w stanie przeciwstawić niczego Boskiemu człowiekowi, którego wspierają całe Niebiosa.

Zastanówcie się nad tym, jak przekazać wiedzę nowemu pokoleniu, zastanówcie się, jak stworzyć Wspólnoty Ducha Świętego. Ale najważniejsze zadanie na najbliższy czas to zjednoczenie. Zjednoczenie wszystkich nosicieli światła, nie na zasadach walki przeciwko złu, lecz na zasadach miłości, pomocy, miłosierdzia i współczucia.

Nawet wtedy, gdy jesteście samotni i wokół nie ma nikogo, z kim można by zjednoczyć się we Wspólnotę, wiedzcie, że już przedstawiacie sobą Wspólnotę Ducha Świętego. Jeśli budujecie swoje życie i wszystkie współzależności z otaczającymi ludźmi na zasadzie Wspólnego Dobra, Pomyślności i Miłości, to wiedzcie, że już jesteście we Wspólnocie Ducha Świętego. I tam, gdzie się znajdujecie, wszystkie Zastępy Niebiańskie przychodzą, aby chronić waszą drogę.

Wspólnota, Pomyślność, Dobro przyjdą z waszych serc. Do was należy po prostu otworzyć swoje serca i wpuścić do nich Boskość.

Oczy lękają się – ręce działają. Długa droga zaczyna się od pierwszego kroku.

JAM JEST Mikołaj Roerich

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net