Mądry człowiek szuka Boga w swoim sercu

Umiłowany Melchizedek
4 maja 2005

JAM JEST Melchizedek. JAM JEST przybyły do was przez tego posłannika Bożego.

JAM JEST rzadko przychodzę i kontaktuję się z ludźmi Ziemi, a dzisiejsze obcowanie stanowi wyjątek.

Możliwe, że słyszeliście o kapłaństwie zakonu Melchizedeka. Ale czy wielu z was domyśla się, o co chodzi?

Mój zakon nie należy do określonego wyznania, a rangę kapłana Melchizedeka nadaje się na zasadzie duchowych osiągnięć, właściwych danym osobom, a nie na podstawie zewnętrznych posad zajmowanych w zewnętrznym kościele. Zdziwi was, ale żaden z wyższych duchownych przywódców istniejących na Ziemi religijnych wyznań nie należy do kapłaństwa rangi Melchizedeka.

Ja wyświęcam swoich kapłanów na wewnętrznych poziomach, a podstawową cechą, którą biorę pod uwagę, jest zupełne i bezwarunkowe oddanie Woli Boga.

Osoby, które zasłużyły być wyświęcone do godności kapłana rangi Melchizedeka, koniecznie przechodzą testy na siedmiu promieniach podstawowych i na pięciu promieniach tajemnych. Dlatego moi kapłani mają otwarte wszystkie 12 czakr rozmieszczonych wzdłuż kręgosłupa. Jednak głównym wymogiem jest przejście testu na trzynastym promieniu, czyli na szóstym tajemnym promieniu.

Tak umiłowani, jestem hierarchą szóstego promienia tajemnego czyli trzynastego promienia. Czakra mojego promienia położona jest pomiędzy czakrą trzeciego oka a czakrą korony.

Zdziwi was, ale otwarcie tej czakry jest niemożliwe u ludzi, którzy zamknęli siebie w ramy tradycyjnych religijnych wyznań. To z tej przyczyny, że ani jedno z istniejących na świecie religijnych wyznań nie spełnia wymogów prawdziwej służby Bogu.

Zbyt wiele jest dogmatów i ograniczeń, które oddzielają zwolenników tych wyznań od prawdziwej służby i od prawdziwego uwielbienia Boga.

Moi kapłani to z reguły pustelnicy, jogini, starcy, którzy chociaż formalnie mogą należeć do jakiejś tradycyjnej wiary, jednak postępują zgodnie z moimi przykazaniami, moimi naukami i moim kodeksem postępowania.

A mój kodeks postępowania jest bardzo surowy. Przede wszystkim jest to pełne oddanie Woli Boga i zachowanie w czystości energii Boskiej Matki.

Mój promień, to promień Boskiej służby i Boskiej czystości.

Jednak nie jest moim zamiarem przeciwstawianie was jakiejkolwiek oficjalnej religii czy wyznaniu. Religie istnieją i bezużyteczna jest walka z nimi lub przeciwstawianie siebie im.

Wszystkie istniejące w waszej cywilizacji instytucje, w tym instytucja kościoła, przystosowane są do waszej średniej świadomości i odzwierciedlają poziom tej świadomości.

Jeśli człowiek w świadomości posiada sztywne ograniczenia, związane z jego wyobrażeniem o Wierze, o Bogu, o moralnych i etycznych normach zachowywania się w społeczeństwie, to zmienić swoją świadomość, pokonać te ograniczenia i wyjść poza ich granice człowiek może tylko sam. Pierwszym krokiem będzie zrozumienie właściwych jego świadomości ograniczeń i pragnienie ich pokonania.

To, umiłowani, było przyczyną wszystkich religijnych wojen, kiedy ograniczenia świadomości ludzi, czasem nawet celowo ustanowione ograniczenia, wykorzystywane były przez rządzącą religijną górę do manipulowania ludźmi oraz wykorzystywania ludzi w egoistycznych celach.

Z bólem obserwuję, jak zupełnie bezsensowne ograniczenia do tej pory są przyczyną religijnych nietolerancji i konfrontacji. Umiłowani, Bóg nie ma ograniczeń i większość istniejących religijnych poglądów z czasem zniknie. Jest to tylko czasowy strój Boskiej Prawdy, który istnieje w danym okresie historycznego rozwoju.

A dla tych ludzi, którzy mają dostatecznie wysoki poziom świadomości, nie istnieją żadne sprzeczności pomiędzy jakimikolwiek religiami czy systemami światopoglądowymi, poza główną sprzecznością, z którą niemożliwym jest pogodzić się.

Doszedłem, umiłowani, do bardzo subtelnej i delikatnej kwestii. Mówiłem wcześniej o tym, że kapłaństwo zakonu Melchizedeka bezwarunkowo jest poddane Woli Boga. Problem zawsze polegał na tym, jak rozumieć tę Wolę Boga.

Rzeczywiście umiłowani, dopóki nie przeszliście odpowiednich wtajemniczeń nie możecie być pewni, że wasze zrozumienie i wyobrażenie Woli Boga odpowiada Prawdzie.

Jest bardzo wielu ludzi wykorzystujących ignorancję mas, w tym brak wiedzy w kwestiach rozumienia Boga, do swoich egoistycznych celów.

Granica między ludźmi, trzymującymi się prawdziwego pojmowania Wiary a fałszywego, przechodzi nie między jakimiś konkretnymi religiami i wierzeniami. Ta granica umiłowani, przechodzi w sercach ludzi. Istnieje bardzo wielu szczerych służebników. Ale jeszcze więcej istnieje fałszywych służebników, którzy nie mają w sobie nic od Boga, ale którzy najwięcej mówią o Bogu i służbie.

Słyszycie właściwe słowa, możecie nawet widzieć właściwe czyny, ale ci ludzie nie będą kierować się prawdziwą Wolą Boga i nie okażą się prawdziwymi służebnikami.

Czy istnieje, umiłowani, w waszym świecie jakieś kryterium, którym kierując się, moglibyście oddzielić prawdziwych służebników Boga od fałszywych w swojej świadomości?

Kwestia ta w waszych czasach nabiera pierwszorzędnego znaczenia. Jednak rozstrzygnął ją umiłowany Jezus 2000 lat temu. Powinniście orzekać po owocach.

Właśnie po owocach, a nie po działaniach, nie po słowach czy uczynkach. Ponieważ możecie słyszeć poprawne słowa i widzieć poprawne działania, a owoc, rezultat tych działań będzie zgniły.

Dlatego nie możecie orzekać na przestrzeni małego okresu czasu, chociaż czas przyspieszył i plony dojrzewają teraz znacznie szybciej, co jest związane z przyspieszeniem zwracania karmy na planetę Ziemia.

Wszystko, co jest zgodne z Wolą Boga i Bożą służbą, będzie żyć na wieki i przeżyje tych służebników, którzy stali się nosicielami tej czy innej Nauki czy Wiary. Wszystko zaś, co nie jest zgodne z Bożą służbą bardzo szybko stanie się zgniłym płodem.

Ci z was, którzy są niecierpliwi, którzy pragną bezzwłocznie otrzymać odpowiedź o zgodności z Wolą Boga tego czy innego nowomodnego religijnego nurtu lub sekty, mogą otrzymać pośrednie wyobrażenie, zbadawszy podstawowe twierdzenia głoszonej nauki.

Wymienię teraz kilka takich pośrednich przejawów.

Wiecie, że odbyła się zmiana epok. Cykle kosmiczne odwróciły się. Zaczął się ogromnie długotrwały cykl zwijania iluzji. Dlatego wszystko, co jest ukierunkowane na zwijanie iluzji, pośrednio będzie świadczyć o zgodności z Wolą Boga.

Wyjaśnię to na przykładzie. Jest wewnątrz was coś, co jest wieczne i jest także przemijająca część.

I jeśli postrzegacie zbytnią troskę o zewnętrzną pomyślność czy zewnętrzny dobrobyt, to najprawdopodobniej zatrzymacie przy tych tezach nauki, które próbujecie ocenić i które są związane z umocnieniem jakichkolwiek priorytetów należących do tego świata. Może to być przesadne przestrzeganie rytuałów i kościelnych dogmatów, zbytnia troska o zdrowie cielesnej świątyni czy dążenie do zabezpieczenia dostatniej egzystencji na poziomie fizycznym.

Wasze ego, każde wasze przywiązanie do tego fizycznego świata powinno być przezwyciężone. Zobaczcie, co mówią w rozpatrywanej przez was nauce o przezwyciężaniu ego, o wyrzeczeniu się nierealnej części was samych?

Do każdej tezy jakiejkolwiek religii możecie teraz podchodzić z tą uniwersalną miarką nowej epoki.

Postarajcie się wyrabiać swoje wrażenie, nie kierując się zewnętrzną świadomością, a z punktu maksymalnego przybliżenia waszej świadomości do Boskiej Prawdy. I zawsze wiedzcie, że nie ma niczego poza wami, co może zaszkodzić wam i przynieść jakąkolwiek szkodę waszej duszy.

Tylko własne wady i niedoskonałości przyciągają was do tej czy innej religii, tej czy innej wiary. Dlatego, zanim wstąpicie do jakiejś organizacji religijnej, to najpierw uczciwie i bez uprzedzenia porozmawiajcie ze sobą, czym się kierujecie, co zmusza was do przyłączenia się do tej nauki czy sekty?

Dążenie do poprawy swego zdrowia?

Poprawa swojej materialnej sytuacji?

Dążenie do realizowania siebie na tym świecie?

Pragnienie pomocy bliźniemu?

Im bardziej motyw będzie zbliżony do Boskości, tym większa jest szansa tego, że wybrana nauka, by według niej postępować, będzie maksymalnie odpowiadać Boskiej Prawdzie i Prawdziwej Wierze.

Pamiętajcie, że wszystko na tym świecie przyciągane jest według wibracji. Przyciągani jesteście właśnie przez tę wiarę, właśnie ten nurt religijny, które w danym momencie, na danym etapie rozwoju waszej duszy, są w stanie dać wam najlepsze wskazówki i udzielić najlepszej nauki.

Żadna religia czy trend religijny, uważane przez was za błędne, nie mogłyby istnieć, gdyby nie opierały się na energii ludzi karmiących tę religię zarówno energią duchową, jak i materialną w postaci pieniędzy i datków.

Mądry człowiek szuka Boga w jedynym miejscu, w którym On przebywa, w swoim sercu. Człowiek mniej mądry szuka mądrości poza sobą, w zewnętrznych religiach i wierzeniach. I otrzymuje swoje lekcje na Drodze.

Kapłani rangi Melchizedeka służą Jedynemu i Niepodzielnemu Bogu, przebywającemu w sercu każdej żywej istoty.

Dałem wam dzisiaj ważne pouczenie. Myślę, że będzie ono użyteczne jako orientacja w morzu nowych religii, posłanników i sekt.

JAM JEST Melchizedek.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net