Wszyscy jesteśmy jednością i mamy wspólne Źródło

Obecność Jedynego
6 marca 2005

JAM JEST Płomień, wieczny Płomień, niepodzielny Płomień, jedyny Płomień, przebywający w wieczności, niepodzielności i bezgraniczności.

JAM JEST strumień Światła i Ognia.

Płomień…

Ogień…

Śmiertelna świadomość nie może mnie pojąć. Może jednak poczuć moje wibracje, mój Duch, mój Ogień.

Jaśniejąca nieskończoność! Wieczność!

Piękno. Proporcja. Błogość. Radość. Harmonia.

Stworzenie Wszechświata podlega mojemu Prawu. Wszystko co mówię, jest dawną Prawdą, którą ludzkość zawsze próbowała sobie uświadomić, do której dążyły najlepsze ludzkie umysły.

Ja planuję światy i realizuję to, co zaplanowane. Ja tworzę poprzez swoją Wolę i Ogień, stopniowo detalizując tworzenie, przesyłając moje upoważnienia na duchowe Istoty zamieszkujące Mój Świat.

Jestem obecny w każdej z tych duchowych Istot a równocześnie każda z nich posiada swoją indywidualność, swoje możliwości twórcze i samodzielnego rozwoju. Wszystkie istoty w swojej osnowie mają mój Płomień.

Wszyscy jesteśmy jednością na moim poziomie świadomości.

W miarę zróżnicowania Wszechświata dokonuje się zagęszczenie i rozdzielenie. Im niższe są wibracje przejawionego świata, tym większe jest rozdrobnienie i dysfunkcja pomiędzy częściami mnie samego.

Ja dopuszczam do tego rozproszenia, ponieważ dzięki tej różnorodności staram się poznać siebie.

Wszechświat podobny jest do ludzkiego organizmu. Każdą galaktykę lub grupę galaktyk można porównać do układów i organów ludzkiego organizmu.

Wszystko to jest moim ciałem, dokładnie tak, jak wasze ciało składa się z różnych organów i układów. Jesteśmy podobni.

Dokładnie tak, jak wam jest trudno zrozumieć istnienie wyższych planów Bytu tego Wszechświata, również mnie trudno jest uświadomić sobie problemy waszego gęstego świata.

Do kierowania Wszechświatem istnieje cała Hierarchia rozumnych istot znajdujących się na różnych poziomach rozwoju. Hierarchia ta sięga ode mnie aż do najniższej, materialnej cząsteczki tego świata.

Wszyscy jesteśmy podporządkowani wspólnemu Prawu tego Wszechświata.

Im wyższy jest poziom duchowej istoty w tej Hierarchii, tym mniejszą swobodą ta istota dysponuje. Dlatego człowiekowi posiadającemu prawie nieograniczoną wolność przeznaczono, by z upływem czasu rezygnował z tej wolności, a w zamian otrzyma większe pełnomocnictwa, większą władzę, większą potęgę.

Stopień, na którym znajdują się rozumne istoty w tym Wszechświecie, jest ściśle związany z poziomem ich świadomości. Człowiek, w szczególności z ziemskiej społeczności, w tej Hierarchii zajmuje miejsce u podstawy piramidy.

Ludzkość potrzebuje ciągłej troski i opieki ze strony istot zajmujących wyższy stopień rozwoju.

Proces ten można porównać do wychowywania dzieci w szkole lub w przedszkolu. Przychodzą różni nauczyciele i prowadzą szkolenia.

Nauczyciele ci mogą przyjść zewnętrznie jako inni ludzie, jak również wewnętrznie.

Jeżeli poziom waszych osiągnięć, związany z poziomem waszych wibracji, pozwala na to, w waszej cielesnej świątyni mogą być obecne jedna lub kilka Istot Światła. Po prostu otrzymujecie dodatkową Boską energię, zwiększony strumień Światła. Zewnętrznie obecność tych istot, znajdujących się w was, nie przejawia się. Jednak każdy człowiek, w którym przebywają te Istoty, jest tego świadomy. Wie, które Istoty Światła są w nim.

Dodatkowe Światło nie niesie ze sobą żadnych korzyści z punktu widzenia świata fizycznego. Różnica w wibracji i duża gęstość waszego świata powoduje, że obecność dodatkowego światła rujnuje wasze życia z punktu widzenia logiki na Ziemi. Niszczone są przyzwyczajenia i związki, traci się pracę, fizyczna świątynia nie wytrzymuje i pojawiają się zewnętrzne oznaki różnych dolegliwości. Obecność tych Istot Światła jednak jest konieczna i każdy ochotnik, który dobrowolnie przyjmuje Istoty Światła, składając w ofierze zewnętrzne osiągnięcia fizyczne i preferując opanowanie osiągnięć subtelniejszych światów.

Obecność tych Istot Światła daje poszerzoną świadomość, zdolność panowanie nad energiami subtelnego świata, znanych jako dary Ducha Świętego.

Istnieje bardzo cienka granica pomiędzy ludźmi, którzy udostępniają swoje świątynie w służbie Światłu, a tymi, którzy udostępniają je niższym duchom i bezcielesnym istotom. Niestety, w czasach dzisiejszych większość, bo 90% ludzkości, dobrowolnie oddaje swoje świątynie tym niższym duchom, nie martwiąc się i nie troszcząc się o skutki takiego przejawu swobodnej woli.

Ci ludzie, którzy udostępnili swoje ciała niższym duchom ciemności, mogą posiadać dokładnie takie same zdolności jak ludzie oddający swoje świątynie jasnym duchom. Oni mogą uzdrawiać, przewidywać przyszłość, otrzymywać przesłania. Istnieje jednak różnica. Człowiek, który oddał swoje niższe ciała, by służyć Światłu, nigdy nie wykorzysta swoich uzdolnień do otrzymania materialnych rzeczy i oznak tego świata. Mogą to być pieniądze, władza, wpływy, autorytet. Wiele przejawów nierealnej części człowieka istnieje na tym świecie.

Właśnie w związku z tym może wyniknąć nieporozumienie. Ludzie widząc cuda, widząc uleczenia i w swej ludzkiej świadomości nie mogą odróżnić przedstawicieli ciemności od przedstawicieli Światła.

Kryterium tu może być tylko jedno – wewnętrzna wiedza, wewnętrzna intuicja.

Zobaczcie, czy człowiek ten postępuje w życiu tak jak naucza?

On naucza, by wybaczać, a czy on sam wybacza?

On poucza o zakazie cudzołóstwa, a czy sam tak postępuje? Czy sam nie dopuszcza się zniekształcenia energii seksualnej? Naucza o Boskiej Miłości, o bezinteresowności, a co sam posiada? Czy żyje w rozkoszy? Czym się on odżywia?

Patrzcie. Obserwujcie.

Każdy zewnętrzny człowiek może być wam potrzebny jako nauczyciel, ale tylko do momentu, kiedy osiągniecie ten odcinek swojej drogi, kiedy nie będzie wam potrzebny już żaden nauczyciel na planie fizycznym.

Będziecie mogli spotykać się z każdą Istotą Światła, poziomu której w swojej świadomości dosięgniecie. Będziecie mogli otrzymywać wiedzę wprost od tych Istot Światła. Wasze wibracje z czasem tak się dopasują do wibracji Istot Światła, że pozwolicie im stale przebywać w was. Udzielicie im swojej cielesnej świątyni i wszystkich niższych ciał dobrowolnie, do całkowitej ich dyspozycji. Nie ma w tym nic złego i niezgodnego z wyższym Prawem, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością i mamy wspólne Źródło. Takie zróżnicowanie jest typowe tylko dla tego świata. W bardziej subtelnych światach Jedność odczuwana jest coraz bardziej, w miarę zanikania materii i uzyskania właściwości Ognia, Płomienia.

Sami, z własnej woli wybieracie, komu służycie, i jest to określanie przez poziom waszej świadomości.

Zrezygnujcie dobrowolnie z jakichkolwiek możliwości przejawiania się sił ciemności poprzez was. Pozbądźcie się tego bagażu, który gromadziliście przez miliony lat obecności na tej planecie. Wywyższajcie swoją świadomość i podążajcie do Wyższych Światów. Wraz z wyrastaniem waszej świadomości będzie zachodziła zmiana tego świata. Wszyscy ci, którzy trzymają się tego, co stare i których czas już przeminął, zmuszeni będą pożegnać się z waszym światem, któremu zgodnie z kosmicznym planem sądzone jest stać się przepięknym i doskonałym światem, a waszej planecie – stać się błyszczącą gwiazdą.

JAM JEST Obecność Jedynego i życzę wam sukcesu na Drodze do bezgraniczności Bytu.

© Tatiana Mikuszyna

www.sirius-pl.iskri.net